Lamizik e laktialite Moris e later, an franse e kreol lor KOOL FM.
Sa zeneral radyo la emet osi an FM lor Moris :
malerb : 97.3 MHz,
montagn signo : 91.7 MHz,
jurançon : 89.3 MHz
Li avek Radyo-TV gouvernman Moris :
Mauritius Broadcasting Corporation.
R MORIS  Kool FMhttp://moris.pcqg.comKool FMAzut dan u favori.