Lamizik e kiltir Moris e later, an franse e kreol lor Worl Hit Radio.
Sa radyo la emet osi an FM lor Moris :
lenor e lisid : 103.5 MHz,
les e lwes : 96.4MHz,
omilie : 99.4MHz
Li avek Radyo-TV gouvernman Moris :
Mauritius Broadcasting Corporation.
R MORIS  MBC Best FMhttp://moris.pcqg.comMBC Best FMAzut dan u favori.