Lamizik e laktialite Moris an franse, angle e kreol lor RadioPlus.
Sa zeneral radyo la emet osi an FM lor Moris :
lenor : 88.6 MHz,
milye : 87.7 MHz,
lesid : 98.9 MHz
So ladres : 4B, Rue Labourdonnais Port-Louis
R MORIS  RadioPlushttp://moris.pcqg.comRadioPlusAzut dan u favori.